LongCraft.pl
Prosimy o cierpliwość! Dziękujemy!

§1 Definicje
1. Klient - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 3. Konto Klienta - oznacza konto Klienta założone na Serwerze w grze MINECRAFT na podstawie Regulaminu Gry. 4. Nick - oznacza nazwę identyfikującą Konto Klienta w ramach Serwera. 5. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin sprzedaży Usług. 6. Serwer - oznacza serwery komputerowe prowadzone przez Sprzedawcę, za pośrednictwem których Klienci mogą korzystać z gry MINECRAFT, których lista znajduje się na Stronie Internetowej Sklepu. 7. Sprzedawca - oznacza Sebastian Żełobowski, Medyny 8, 11-100 Medyny. Kontakt: thearkan770@gmail.com, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego. 9. Strona Internetowa - oznacza strony internetowe prowadzone przez Sprzedawcę, działające w domenie LongCraft.pl 9. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. 10. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży Usługi zawartą na odległość na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą. 11. Usługa - oznacza usługę świadczoną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwera, do skorzystania z której konieczne jest posiadanie przez Klienta gry MINECRAFT. 12. Wirtualne monety - punkty stanowiące jednostkę rozliczeniową w grze MINECRAFT dostępnej na Serwerze. 13. Regulamin dla Klientów transakcji SMS Premium Rateobsługiwanych przez system płatności HotPay.pl https://hotpay.pl/dokumentacja/regulamin-dla-klientow.pdf

§2 Usługi
1. Celem skorzystania z Usług wskazanych w §2 ust. 2, Klient powinien posiadać Konto Klienta, aktywny numer telefonu komórkowego u polskiego operatora z możliwością wysyłki wiadomości SMS o podwyższonej opłacie (Premium SMS) bądź Środki PaySafeCard lub konto bankowe. Do jednorazowego skorzystania z Usługi wymagane jest wysłanie jednej wiadomości SMS bądź dokonanie Płatności PaySafeCard lub dokonanie jednego przelewu, co wiążę się z poniesieniem jednorazowej opłaty, której wysokość wskazana jest każdorazowo w opisach poszczególnych Usług na Stronie Internetowej. 2. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów posiadających Konto Klienta następujące Usługi: a) Smocze monety 3. Usługa Smocze monety polega na zasileniu przez Sprzedawcę Konta Klienta identyfikowanego Nickiem wybraną przez Klienta ilością Wirtualnych monet, przy pomocy których Klient może dokonywać zakupów w grze MINECRAFT na Serwerze. 5. Realizacja wybranej przez Klienta Usługi wskazanej w §2 ust. 2 odbywa się niezwłocznie po przesłaniu przez Klienta wiadomości SMS aktywującej wybraną Usługę. 4. Warunki świadczenia Usług wskazanych w §2 ust. 2 określone są w regulaminie świadczenia tych usług przez Sprzedawcę, z którym Klient każdorazowo zapoznaje się i akceptuje jego postanowienia zakładając Konto Klienta. 5. Klient jest odpowiedzialny za poprawność treści które przesyła w wiadomościach SMS celem skorzystania z Usług. 6. Użytkownik, korzystając z Usługi, wysyła wiadomość SMS na jeden z następujących numerów: a) 7143, gdzie koszt wysłania wiadomości wynosi 1,23 zł brutto; b) 7243, gdzie koszt wysłania wiadomości wynosi 2,46 zł brutto; c) 73550, gdzie koszt wysłania wiadomości wynosi 3,39 zł brutto; d) 74550, gdzie koszt wysłania wiadomości wynosi 4,92 zł brutto; e) 75550, gdzie koszt wysłania wiadomości wynosi 6,15 zł brutto; f) 7643, gdzie koszt wysłania wiadomości wynosi 7,38 zł brutto; g) 79550, gdzie koszt wysłania wiadomości wynosi 11,07 zł brutto; h) 91909, gdzie koszt wysłania wiadomości wynosi 23,37 zł brutto; i) 92505, gdzie koszt wysłania wiadomości wynosi 30,75 zł brutto; 7. Warunki świadczenia Usługi wskazanej w §2 ust. 2 określone są w Regulaminie Gry, z którym Klient każdorazowo zapoznaje się i akceptuje jego postanowienia zakładając Konto Klienta. 8. Klient jest odpowiedzialny za poprawność treści, które przesyła w wiadomościach SMS celem skorzystania z Usług. 9. W toku zawierania umowy na świadczenie Usług, Klient może złożyć wyraźne oświadczenie z żądaniem by Sprzedawca rozpoczął świadczenie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 10. Po zawarciu umowy, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je Klientowi na Trwałym nośniku.

§3 Płatność i realizacja zamówień
1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej stanowią ofertę Sprzedawcy zawarcia Umowy sprzedaży Usługi. 2. Klient może przyjąć ofertę przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny wysyłając wiadomość SMS o określonej treści na wskazany przez Sprzedawcę numer telefonu lub dokonując Płatności PaySafeCard bądź dokonując przelewu za pośrednictwem operatora płatności HotPay. Przy każdej Usłudze prezentowanej na Stronie Internetowej zamieszczone są numery telefonu, pod który Klient wysyła wiadomość SMS w celu zakupu kodu SMS pozwalajacego na aktywacje Usługi oraz określona jest treść tej wiadomości. 3. Usługi płatności świadczy firma HotPay, z siedzibą na ul. 27 Stycznia 9, 34-120 Andrychów, NIP: 5512627897, REGON: 366165170, KRS: 0000655383). Po przyjęciu oferty przez Klienta operator wysyła do Klienta zwrotną wiadomość SMS z kodem zwrotnym, który pozwala na aktywację wybranej Usługi. 4. Ceny na Stronie Internetowej zamieszczone przy danej Usłudze stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich. 5. Zamówione Usługi aktywowane są przez Sprzedawcę niezwłocznie na Koncie Klienta po przyjęciu przez Klienta oferty Sprzedawcy.

§4 Odstąpienie od umowy
1. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 2. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgoda Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 3. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda Klienta będącego Konsumentem.

§5 Reklamacje
1. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z realizacją Umowy sprzedaży. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swój Nick, dokładną datę zdarzenia oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji. 2. W przypadku płatności SMS premium reklamacje obsługuje HotPay. i należy składać je korzystając z formularza na ich stronie internetowej: https://hotpay.pl/reklamacja/.

§6 Postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych Klientów uzyskanych przez Sprzedawcę w ramach zawieranej Umowy sprzedaży lub innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca. 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówień przez Sprzedawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych), przy czym Klientowi, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 3. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację. 4. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa. 5. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 7. Serwer nie jest powiązany z firmą Mojang AB. 8. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27-08-2019 r.

Pomyślnie skopiowałeś IP!